Teun Sterk (P&O Driestar): docenten moeten zich gehoord en erkend voelen

Op de site van de HBO-raad staat een aardig interview met Teun Sterk van de Driestar PABO uit Gouda. Hij laat zien hoe bij een kleine hogeschool er minder belang gehecht wordt aan formeel procedures maar dat je door meer aandacht en verminderen van management lagen ook veel kunt bereiken. Juist daarin schuilt de kracht van kleinere instellingen.

Ze vermelden niet voor niets heel trotst op hun website: onze PABO op de eerste plaats volgens de algemene onderwijsbond. Het laat iets zien van kansen van kleinschalige (christelijke) instellingen.

Posted in mijn professionele ruimte | Tagged , | Leave a comment

Lector Stenden Hogeschool: aandacht voor professionele ruimte

Op de mangement site (voor en door professionals) beschrijft lector Adriaan Bekman van de Stenden Hogeschool onder het kopje: “Aandacht voor professionele ruimte in het onderwijs” een heel ander soort invals hoek op ons onderwerp. Hij richt de focus op de onderwijskundige professionaliteit van de docent. Een citaat: ”

“Wat nu nodig is, is een versterkte aandacht voor de unieke kwaliteit van de docent – student dialoog en confrontatie, voor hun gemeenschappelijke proces en resultaat, voor hun gezamenlijk ontwikkelen van de professionele ruimte. Dit vraagt de moed om aan te knopen bij de concrete personen en het concrete proces dat zich voltrekt. Om dit een goede grond te geven is er een vernieuwde aandacht nodig voor de volgende vraagstukken:

  • Hoe richten we een inspirerend, avontuurlijk leerproces in voor dit vak, voor dit thema? Het zoeken en scheppen van een geëigend proces voor deze inhoud.
  • Hoe komen docent en student in dialoog, bevragen elkaar, luisteren naar elkaar en nemen initiatieven? Het tot elkaar doordringen en elkaar in beweging brengen.
  • Hoe knopen we alles vast aan de biografie van docent en student opdat zij in staat zijn samen zingeving te scheppen vanuit wat meegemaakt wordt? “

Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe verschillende mensen heel verschillend invulling geven aan het begrip professionele ruimte.

Posted in mijn professionele ruimte | Tagged , | Leave a comment

Medezeggenschap en professionele ruimte

In het blad Zeggenschap van januari 2010 wordt verslag gedaan van een onderzoek in het MBO over professioneel ruimte en medezeggenschap. Mijn vermoeden is dat de conclusie die voor het MBO getrokken is veel lijkt op die voor het HBO. Lisette Vonk (organisatie adviseur bij Basis&Beleid) concludeerd onder het kopje Niet tevreden: “MR’en zijn echter niet positief over de directe participatie en zeggenschap van docenten: de afstand tussen bestuur en docent is vaak letterlijk en figuurlijk groot. Dit sluit aan bij andere onderzoeken, waaruit naar voren komt dat de besluitvorming in het MBO onduidelijk is georganiseerd  en het docenten ontbreekt aan zicht op de eigen mogelijkheden om inspraak te bieden. Schaalvergroting, toename van het aantal beheerslagen en staforganen, en de invoering van CGO (competentie gericht onderwijs) vormen een reele  bedrijging voor de professionele autonomie van de docent. Mr’en pakken dit op door als ‘beschermheer’  op tge treden en paradoxaal genoeg, kaders proberen te scheppen voor professionele ruimte. Uit de vragenlijst bleek dat mr-leden niet tevreden zijn over de invloed die dit docenten uiteindelijk biedt.  Professionele ruimte zal dan ook hoog op de toekomstige or-agenda komen te staan.”

Posted in mijn professionele ruimte | Tagged | Leave a comment

We zijn nog niet zover

Op bijna alle Hogescholen wordt op dit moment gediscussieerd over de professionele ruimte. Bij de ene Hogeschool is dat beter zichtbaar voor de buitenwereld dan bij de andere. Een paar voorbeelden zijn de keukentafelsessies bij de HAN en het plan van aanpak bij de Hanzehogeschool Groningen (zie de site van de AOb). Van de meeste hogescholen is het nog niet zo simpel er op internet achter te komen hoe het staat met de diskussie. De meeste informatie is te vinden bij de Algemene Onderwijsbond.  Een andere manier van zoeken naar hoe docenten tegen deze diskussie aankijken is in blogs zoeken. Een mooi voorbeeld zijn de beschouwingen van Joost van het Horst. Hij beschrijft observaties die voor velen herkenbaar zullen zijn.

Mijn voorzichtige conclusie van de poging een beeld te krijgen is dat er op veel plekken wel gepraat wordt maar voor  het  zetten van concrete stappen  geldt: “Zover zijn we nog niet”

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

‘Geef leraar ruimte en passie terug’

Bureaucratische rompslomp is dé grote ergernis in het onderwijs. Geef de leraar meer bewegingsvrijheid, maar verwacht wel kwaliteit terug, zegt de onderwijsconsultant.

In een Volkskrant blog een mooie analyse van  collega Everard van Kemenade, werkzaam bij Fontys.

Het thema is verantwoordelijkheid van de professional, natuurlijk moet er verantwoording afgelegd worden maar er is nu veel te veel bureaucratie waardoor de kern van het onderwijs: de relatie tussen leerling en leraar verloren dreigt te gaan.

Lees hier zijn heel verhaal bij de Volkskrant


Posted in mijn professionele ruimte | Tagged , | Leave a comment

‘Het bijzondere is dat de plannen niet vanuit het management komen maar vanuit de docenten zelf’

overgenomen van de site van de HBO-raad

Voorbeelden uit de hogeschoolpraktijk: Docent en professionele ruimte bij Hogeschool Zuyd

7 december 2009

In het convenant Leerkracht hebben de minister van Onderwijs, werkgevers en vakbonden in het hbo afspraken gemaakt over de versterking van de positie van de docent. De kernvraag is: hoe kan de betrokkenheid van docenten worden vergroot bij besluiten die raken aan de professionele ruimte in het onderwijs? De komende periode, tot voorjaar 2010, voeren de hogescholen een open dialoog over professionele ruimte. Hogeschool Zuyd is al langer met het onderwerp bezig. Zowel de docenten als het management zijn enthousiast over de resultaten tot nu toe.

‘Het bijzondere is dat de plannen niet vanuit het management komen maar vanuit de docenten zelf’, zegt Karel van Rosmalen, voorzitter college van bestuur van Hogeschool Zuyd. De werkgroep Docentprofessionalisering (acht docenten) heeft in april haar voorstellen gepresenteerd aan het managementoverleg (CvB en directeuren van de faculteiten). Van Rosmalen: ‘Ze kregen een staande ovatie! Zoiets had ik nog nooit meegemaakt.’

voor meer informatie bij de site van de HBO-raad klik hier

Posted in mijn professionele ruimte | Tagged , , , | Leave a comment

Doorstart

Starten van een blog vanaf een eigen website is een oefening in doorzettingsvermogen en geduld.  Een maand geleden de hosting geregeld. De eerste pogingen lukten niet erg  dus vandaag maar weer eens aan de slag. De eerste provider van webruimte aan de kant gezet want daar wist ik echt niet hoe ik de zaak voor elkaar kon krijgen. Op aanraden van mijn collega Jeroen Bottema overgestapt naar 123-webhost.nl . Ook dat is niet simpel omdat je soms niet weet in welke volgorde je dingen moet doen. Automatische installatie van WordPress en updates is voor een leek zoals ik heel handig . Ik ga nog eens uitzoeken hoe ik de foto’s in de header zelf kan aanpassen, ik weet al dat het kan alleen nog niet hoe. Maar dat is van later zorg. eerst maar eens “echt” de lucht in.

Posted in vormgeving site | Tagged , | Leave a comment

Instellingen met meer locaties

Denken over professionele autonomie aan de ene kant en een opleiding die op een aantal locaties wordt aangeboden vergt slim nadenken. Bij voorbeeld bij INHolland zijn er PABO’s op zes locaties waarbij de studenten en de sfeer van iedere locatie anders zijn. Een dergelijke structuur nodigt erg uit tot centrale sturing en het gevoel bij veel docenten niet betrokken te zijn geweest bij de inrichting van het onderwijs. Bij INHolland is dat een paar jaar geleden bij de functiewaardering zelfs vertaald in een veel groter aantal uitvoerende docenten in schaal 10 op de ene locatie ten opzichte van de andere locatie. Dan klopt het gevoel van de docenten dat ze niet betrokken zijn bij de ontwikkeling met de waarderign die de manager aan hun functie geeft.

Gelukkig is dat verleden tijd en wordt er weer positiever door docenten naar voren gekeken. Maar de vraag blijft hoe geef je de docent bij een dergelijke aantal locaties zeggenschap over het onderwijs nabij.

Een mogelijkheid die ik kan bedenken is het aanwijzen van een aantal studiepunten. Bijvoorbeeld 10 in jaar 1 en10 in jaar  2 met als beschrijving van het onderwijs dat dat stuk gebruikt moet worden om lokaal, passend bij die studenten onderwijs eenheden te maken die zorgen dat ze beter toe kunnen werken naar de eindeisen van de PABO. Ik vermoed dat er dan terecht verschillen in het programma komen tussen Alkmaar en Rotterdam. Op alle twee de locaties zie ik dat de studenten een afspiegeling zijn van de omgeving van de hogeschool. Maar ja die omgeving is niet hetzelfde.

Dan kunnen docenten teams kiezen wat voor hun locaties de beste inkleuring is. Dit soort gedachten sluiten aan bij de ontwikkeling van INHolland ik ben wel benieuwd wanneer en of de tijd rijp is om ook daadwerkelijk dit soort zaken te durven oppakken.

Posted in mijn professionele ruimte | Tagged , , , | Leave a comment

Piketpaaltjes

Bij de AOb een goede discussie gehad over de piketpaaltjes waarover het gaat als je nadenkt over professionele ruimte.

Het gaat om een uitruil van; de docent neemt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionalisering en krijgt daarvoor van de instelling de ruimte (in tijd en geld) om dat ook waar te maken.

Bovendien wordt de docent  in een team  eindverantwoordelijk voor de inrichting van het onderwijs.

Daarbij hoort ook de discussie die op de universiteit gevoerd wordt over academische vrijheid en die draait om de vraag wie er mag sturen op de inhoud van heet onderzoek. Nu het HBO steeds meer aan onderzoek gaat doen hoort dat debat dus ook steeds meer in het HBO thuis.

Over deze onderwerpen zal het moeten gaan.

Daarnaast zijn er thema’s waarover verder gediscussieerd zal worden: “De docent is betrokken bij de samenleving en bereid de studenten niet alleen voor op een beroep maar ook op functioneren in de samenleving” of  “De docent bestrijd en woord en daad actief racisme.”

Posted in mijn professionele ruimte | Tagged , , , , | Leave a comment

Inspectie over professionalisering docenten

Anette Roeters, inspecteur generaal (van de onderwijs inspectie) heeft haar  gastredacteurschap bij Science Guide gebruikt om een aantal overwegingen rond professionalisering van docenten onder woorden te brengen. Hieronder voglt een deel van haar verhaal, de rest is te vinden onder de link.

“Al een jaar of 10 staat de professionaliteit van het leraarschap ter discussie. Dit had alles te maken met schaalvergroting. Scholen kregen managers met een sterke neiging tot sturen en ordenen. Docenten kregen het gevoel dat ze steeds minder te zeggen hadden over hun curricula en over hun werk in de klas.

De inspectie heeft vanuit het beleidsprogramma Leerkracht de opdracht gekregen toezicht te houden op de kwaliteit van het leraarschap als professie. Roeters: “Wij zijn een rondgang door het land gaan maken om uit te zoeken hoe dat er nu uit moest gaan zien. We hadden de indruk dat de vakbonden daar moeite mee zouden hebben, maar die bleken er juist erg blij mee te zijn. Aandacht voor deze kwaliteit, maakt ook dat de professie waar zij voor staan een hogere waarde krijgt.

In dat opzicht mogen leraren best bewuster worden van hun vak en hun aanpak. En directies moeten op zulke docenten kunnen inspelen. Zij moeten toegevoegde waarde hebben die waarneembaar is. Zo kun je zien waar een instelling in 5 of 10 jaar heengaat, daar zijn bestuur en management verantwoordelijk voor. Tegelijkertijd moeten leraren inzien dat hun vak en de wereld waarin zij dit uitoefenen wel veranderd zijn.”

Posted in mijn professionele ruimte | Tagged , | Leave a comment